දිනය ධර්ම දේශනය / පූජාව
ජූලි  15 සෙනසුරාදා
16 ඉරිදා
17 සඳුදා
18 අඟහරුවාදා
20 බ්‍රහස්පතින්දා
21 සිකුරාදා
22 සෙනසුරාදා
23 ඉරිදා
24 සඳුදා
25 අඟහරුවාදා
27 බ්‍රහස්පතින්දා
28 සිකුරාදා
29 සෙනසුරාදා
30 ඉරිදා
31 සඳුදා
අගෝස්තු 01 අඟහරුවාදා
03 බ්‍රහස්පතින්දා
04 සිකුරාදා
05 සෙනසුරාදා
06 ඉරිදා
07 සඳුදා
08 අඟහරුවාදා
10 බ්‍රහස්පතින්දා
11 සිකුරාදා
12 සෙනසුරාදා
13 ඉරිදා
14 සඳුදා
15 අඟහරුවාදා
17 බ්‍රහස්පතින්දා
18 සිකුරාදා
19 සෙනසුරාදා
20 ඉරිදා
21 සඳුදා
22 අඟහරුවාදා
24 බ්‍රහස්පතින්දා
25 සිකුරාදා
26 සෙනසුරාදා
27 ඉරිදා
28 සඳුදා
29 අඟහරුවාදා
31 බ්‍රහස්පතින්දා
සැප්තැම්බර් 01 සිකුරාදා
02 සෙනසුරාදා
03 ඉරිදා
04 සඳුදා
05 අඟහරුවාදා
07 බ්‍රහස්පතින්දා
08 සිකුරාදා
09 සෙනසුරාදා
10 ඉරිදා
11 සඳුදා
12 අඟහරුවාදා
14 බ්‍රහස්පතින්දා
15 සිකුරාදා
16 සෙනසුරාදා
17 ඉරිදා
18 සඳුදා
19 අඟහරුවාදා
21 බ්‍රහස්පතින්දා
22 සිකුරාදා
23 සෙනසුරාදා
24 ඉරිදා
25 සඳුදා
26 අඟහරුවාදා
28 බ්‍රහස්පතින්දා
29 සිකුරාදා
30 සෙනසුරාදා
ඔක්තෝබර් 01 ඉරිදා
02 සඳුදා
03 අඟහරුවාදා
05 බ්‍රහස්පතින්දා
06 සිකුරාදා
ධර්ම දේශනය
පූජාව
පූජාව
පූජාව
පූජාව
පූජාව
ධර්ම සාකච්ඡාව
පූජාව
පූජාව
පූජාව
පූජාව
පූජාව
ධර්ම දේශනය
පූජාව
පූජාව
පූජාව
පූජාව
පූජාව
ධර්ම දේශනය
පූජාව
පූජාව
පූජාව
පූජාව
පූජාව
ධර්ම දේශනය
පූජාව
පූජාව
පූජාව
පූජාව
පූජාව
ධර්ම දේශනය
පූජාව
පූජාව
පූජාව
පූජාව
පූජාව
ධර්ම දේශනය
පූජාව
පූජාව
පූජාව
පූජාව
පූජාව
ධර්ම දේශනය
පූජාව
පූජාව
පූජාව
පූජාව
පූජාව
ධර්ම දේශනය
පූජාව
පූජාව
පූජාව
පූජාව
පූජාව
ධර්ම දේශනය
පූජාව
පූජාව
පූජාව
පූජාව
පූජාව
ධර්ම දේශනය
පූජාව
පූජාව
පූජාව
පූජාව
පූජාව
ධර්ම දේශනය
පූජාව
පූජාව
පූජාව
පූජාව
පූජාව
01/01/2017 New Year's Day – Offering of the Buddha puja and chanting 4.00 P.M. 
01/22/2017 Durutu Full Moon day Observance 9.00 A.M. to 5.00 P.M. 
02/04/2017  Sri Lankans Independence Day Celebration 6.30 P.M. 
02/12/2017  Navam Full Moon day Observance 9.00 A.M. to 5.00 P.M. 
03/12/2017 Madin Full Moon day Observance 9.00 A.M. to 5.00 P.M.
04/09/2017 Bak Full Moon day Observance 9.00 A.M. to 5.00 P.M. 
04/16/2017 New Year Celebration 5.00 P.M.
05/13/2017 Vesak Celebration - New York Buddhist Vihara 8.00 A.M. to 5.00 P.M. 
06/11/2017 Poson Full Moon day Observance 9.00 A.M. to 5.00 P.M. 
07/09/2017 Esala Full Moon day Observance 9.00 A.M. to 5.00 P.M. 
08/06/2017 Nikini Full Moon day Observance 9.00 A.M. to 5.00 P.M. 
08/23-26/2017 Summer Dhamma School for Children 9.00 A.M. to 5.00 P.M. 
09/02/2017 Blessings for New School term 6.00 P.M. 
09/10/2017 Binara Full Moon Day Observance 9.00 A.M. to 5.00 P.M. 
10/08/2017 Vap Full Moon day Observance 9.00 A.M. to 5.00 P.M.
10/28&29/2017 Kathina Ceremony - New York Buddhist Vihara 
11/05/2017 Il Full Moon day Observance 9.00 A.M. to 5.00 P.M. 
12/03/2017 Sanghamitta Day 9.00 A.M. to 5.00 P.M. 

Temple Activities & Open Hours

Temple is open daily from 9:00 am to 9:00 pm

  • Meditation: Every Wednesday from 6:30 pm to 7:30 pm (Contact the temple for more info)
  • Dhamma Discussion in English: Every Wednesday from 7:30 pm to 9:00 pm and Every Friday from 7:00 pm to 8:00 pm (Contact the temple for more info)
  • Dhamma Discussion in Sinhala: Please check the upcoming events
  • Dhamma Sermon in Sinhala: First Saturday of every month (Please check the upcoming events)
  • Dhamma School for Children: Every Saturday from 4:00 pm to 6:00 pm (Contact the temple for more info)